De Ouderraad bestaat uit maximaal 15 ouders van kinderen van zowel de Jenaplan- als de Leonardo afdeling. Er schuiven daarnaast ook teamleden van de school aan. Heeft u vragen of ideeën over de school? De Ouderraad kan u op weg helpen. Spreek de leden van de Ouderraad gerust aan op het schoolplein. Ze helpen u graag verder. Onderaan staan onze algemene contactgegevens.

OR Leden

Sander Zandvoort
Voorzitter
Wai-Ping Manubulu
Secretaris
Brenda Wielinga
Penningmeester
Alie Walet
Bertine Spoor
Gerbrant van den Hengel
Hanna Dons
Jan Willem van der Heide
Leon Boon
Lianne Bloem
Lisette van Rutten
Mandy van der Ham
Marieke Koenen
Marion Miedema
Natasja Jansen
Willy Hagedoorn

Namens het schoolteam

Willy Hagedoorn
Natascha Meulema
Monique Rijswijk

Commissies

De Ouderraad organiseert diverse activiteiten. Om dit goed te kunnen doen, zijn deze activiteiten onderverdeeld in diverse commissies. Een overzicht van onze huidige commissies: Sinterklaasviering, Kerstviering, Schoolfotograaf, Paasviering, Avondvierdaagse, Verkeersweken, Fancy Fair en Lustrum.

Sportkleding / schooltenue
Kinderen van de school doen mee aan sport- en spelevenementen. Mocht uw kind deelnemen aan een toernooi waarbij De Kloostertuin wordt vertegenwoordigd is het natuurlijk prachtig als de kinderen in schooltenue ten tonele verschijnen. Zowel sportkleding als katoenen shirtjes voor bijvoorbeeld een hockey-, voetbal- en/of schaaktoernooi kunt u twee weken van tevoren aanvragen via info@orkloostertuin.nl.

Luizenpluizen
De eerste week na een schoolvakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op luizen. Vanuit elke klas worden er ouders gevraagd dit elke keer te doen.

Heeft u tijd om de commissie te ondersteunen bij het organiseren van één of meer van de bovenstaande activiteiten, meld u dan aan via info@orkloostertuin.nl.

Activiteitenbijdrage

Voor de verschillende activiteiten (o.a. schoolreisjes, kamp, Sinterklaas, Kerst, Pasen en afscheid groep 8) ontvangt de school geen bekostiging van de Rijksoverheid. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de activiteitenbijdrage.

Hoeveel is de activiteitenbijdrage?
De activiteitenbijdrage bedraagt € 45 per kind. Voor het schoolkamp van de groepen 7/8 liggen de kosten hoger dan de kosten van een gemiddeld schoolreisje. Daarnaast willen we ook graag dat groep 8 een eindmusical kan doen. Voor deze laatstgenoemde activiteiten geldt een aanvullende bijdrage voor de betreffende leerlingen. Om te voorkomen dat er meerdere keren om een bijdrage wordt gevraagd, worden deze bijdragen tegelijk met de activiteitenbijdrage aan u gevraagd.

(Hier wordt niet de zaalhuur mee bedoeld, maar de aanschaf van boekjes/muziek/decor e.d.) Samenvattend is het totaalbedrag per kind:

Rekeninggegevens ouderraad
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de ouderraad:
IBAN: NL88 RABO 0127 2542 26
T.n.v.: St. Vrienden van de CJBS De Kloostertuin
O.v.v.: ‘Voor-, achternaam en geboortedatum leerling’ bijvoorbeeld ‘Jan Klooster 31-03-2009’

Ook is het mogelijk een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Meer informatie en de nota kunt u hier lezen en het machtigingsformulier vindt u via deze link .

Wat als betalen niet lukt
De activiteitenbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dankzij uw bijdrage kunnen wij zoveel activiteiten organiseren. En dat doen we zo graag! Als u de activiteitenbijdrage niet betaalt, dan wordt het totaalbudget voor de activiteiten minder hoog. Hierdoor kunnen wij dus minder (of minder spectaculaire) activiteiten realiseren voor alle kinderen op school. Dit willen we liever niet.

Voelt u zich bezwaard, schroom dan niet om contact te leggen met de directie van school en/of de penningmeester van de ouderraad (penningmeester@orkloostertuin.nl). Vanzelfsprekend wordt dit vertrouwelijk behandeld.

De penningmeester en de kascommissie
De penningmeester beheert de inkomsten van de activiteitenbijdrage en legt verantwoording af aan de kascommissie ten aanzien van de besteding van de opbrengsten. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het afgesloten boekjaar wordt door de kascommissie beoordeeld door de juistheid van de inkomsten en uitgaven na te gaan. De kascommissie legt haar bevindingen voor aan de algemene vergadering. In de algemene vergadering zal er gevraagd worden om décharge voor het gevoerde beleid en financiële verslaglegging van de gehele OR. Dit gebeurt eenmaal per jaar en binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar.

Plaatsnemen in de kascommissie
Ouders/verzorgers die verbonden zijn aan De Kloostertuin, maar niet lid zijn van de ouderraad kunnen plaatsnemen in de kascommissie. De termijn voor een kascommissielid is 2 jaar. Ieder jaar wisselt één lid. Wij zoeken leden voor de kascommissie!

Neem contact op

Stichting vrienden van de CJBS De Kloostertuin
Aletta Jacobsweg 80
9408 AM Assen
KvK 01151215

Emailadressen
Ouderraad: info@orkloostertuin.nl
Penningmeester: penningmeester@orkloostertuin.nl
Avondvierdaagse: a4d@orkloostertuin.nl